Vida després d’un grup / Vida después de un grupo

De grups importants i fonamentals n’hi ha hagut molts quan analitzem la història del rock. Però es poden comptar amb els dits d’una mà els músics que han aconseguit consolidar-se com a solistes quan aquestes bandes han passat a millor vida. Ara ens fixem en aquestes excepcions.

De grupos importantes y fundamentales ha habido muchos cuando analizamos la historia del rock. Pero se pueden contar con los dedos de una mano los músicos que han conseguido consolidarse como solistas cuando estas bandas han pasado a mejor vida. Ahora nos fijamos en estas excepciones.

Fuente: Cat Radio – ENLACE